Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (402) tháng 04/2024 - Edition 1 (402) April 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
24/04/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (402) tháng 04/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. NGUYỄN THỊ MINH HÀ - Hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức                                                                                                             

2. TRẦN VĂN TOÁN & NGUYỄN CHÍ HIẾU - Hoàn thiện pháp luật về người chứng kiến trong thi hành án dân sự

3. NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Hoàn thiện quy định pháp luật về quyền bào chữa của bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam

4. HUỲNH MINH PHƯƠNG & TRẦN LINH HUÂN - Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức trong nước - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

5. MAI PHI HOÀNG - Bảo đảm quyền con người trong pháp luật quy hoạch đô thị ở Việt Nam

6. LÊ KIM NGUYỆT - Một số yêu cầu khi hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường trong xu thế phát triển bền vững

7. ĐÀO THÙY LINH - Hoàn thiện thể chế về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Việt Nam

8. NGUYỄN XUÂN NAM - Đánh giá Luật Trọng tài thương mại năm 2010 qua thực tiễn thi hành và một số giải pháp sửa đổi, bổ sung

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

9. ĐẶNG KIM HOA - Các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

10. DƯƠNG HỒNG NHUNG - Cơ sở pháp lý xây dựng nền hành chính số ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

11. CAO THỊ THÙY NHƯ - Vấn đề mở rộng thẩm quyền của trọng tài thương mại đối với tranh chấp lao động

12. TRẦN KIỀU NHI & LÊ THỊ HỒNG DIỄM - Bảo vệ quyền thông tin cá nhân của trẻ em trên không gian mạng - Nhìn từ góc độ pháp lý

13. ĐINH THÀNH AN - Nhận diện hành vi vi phạm pháp luật của người có ảnh hưởng trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh

14. NGUYỄN HOÀNG NAM - Bàn về hướng giải quyết của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm giải quyết vượt quá yêu cầu của đương sự

15. PHAN THỊ CHÁNH LÝ - Một số vấn đề về chuyển đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự Việt Nam

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ                                 

16. TRƯƠNG ĐÌNH LỘC - Kinh nghiệm của một số quốc gia về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

***********************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN THI MINH HA - Improving legal regulations on disciplinary responsibility of cadres and public servants

2. TRAN VAN TOAN & NGUYEN CHI HIEU - Improving legal regulations on witnessed person in civil judgment execution

3. SCIENTIFIC RESEARCH GROUP - Improving legal regulations on the defendant's right to defense in Vietnamese criminal proceedings

4. HUYNH MINH PHUONG & TRAN LINH HUAN - Law on capital contribution by land use rights of domestic organizations - Current situation and some recommendations for improvement

5. MAI PHI HOANG - Ensuring human rights in urban planning laws in Vietnam

6. LE KIM NGUYET - Some requirements when completing environmental protection law towards a sustainable development

7. DAO THUY LINH - Improving institutions on simplifying administrative procedures in the field of adoption in Vietnam

8. NGUYEN XUAN NAM - Evaluation of the 2010 Commercial Arbitration Law through practical implementation and some solutions for amendments and supplements

LAW IMPLEMENTATION

9. DANG KIM HOA - Social factors affecting the implementation of anti-corruption law in our country today

10. DUONG HONG NHUNG - Legal basis for building digital administration in Vietnam in the current period

11. CAO THI THUY NHU - The issue of expanding the jurisdiction of commercial arbitration to labor disputes

12. TRAN KIEU NHI & LE THI HONG DIEM - Protecting children's personal information rights in cyberspace - Viewed from a legal perspective

13. DINH THANH AN - Identifying illegal acts of KOLs in cyberspace and measures to prevent and fight

14. NGUYEN HOANG NAM - Discussing the appellate trial panel's resolution direction to the first instance judgment exceeding the litigant's request

15. PHAN THI CHANH LY - Some issues on transferring lawsuit petitions in Vietnamese civil proceedings and recommendations to improve the law

INTERNATIONAL LAW

16. TRUONG DINH LOC - Experience of some countries on annual district-level land use plans

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: