Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (404) tháng 5/2024 - Edition 1 (404) May 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
22/05/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (404) tháng 5/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. BÙI THỊ MỪNG - Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định của pháp luật hiện hành và kiến nghị hoàn thiện

2. Trần Thị Quyên - Xây dựng Chính phủ liêm chính ở Việt Nam - Thực trạng và một số giải pháp

3. Đào Thị Diệu Thương - Nguồn của chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự

4. LỮ BỈNH HUY - Một số góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012

5. LÊ THỊ MƠ - Bất cập trong quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về khiếu nại và một số kiến nghị hoàn thiện

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

6. NGÔ DOANH - Thực trạng thi hành pháp luật về trách nhiệm chứng minh tội phạm trong tố tụng hình sự

7. PHẠM MINH QUỐC - Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa trong pháp luật Việt Nam

8. HỒ THỊ THANH TRÚC - Bàn về mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam hiện nay

9. Ngô Thị Thanh Tâm - Hợp đồng vay tài sản dưới góc nhìn từ người đi vay - Một số bất cập và kiến nghị

10. Trần Thị Thu Hà & NGUYỄN TIẾN DŨNG - Một số vấn đề thực tiễn triển khai Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

11. Đặng Thanh Hoa - Thận trọng trong sử dụng chứng cứ mới làm căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự

12. Lê Thị Khánh Hòa - Vướng mắc trong quy định pháp luật về tín dụng xanh, ngân hàng xanh và một số kiến nghị hoàn thiện

13. Bùi Thị Nguyệt Thu - Phân cấp, ủy quyền trong một số lĩnh vực tư pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

14. Đào Lệ Thu và Nhóm sinh viên - Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia

15. thái thị thu trang - Tổ chức, hoạt động của Ủy ban Dân nguyện nước Cộng hòa Liên bang Đức và giá trị tham khảo đối với Việt Nam

16. Trần Phi Long - Hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự Liên bang Nga và gợi mở cho Việt Nam

***********************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. BUi ThI MUng - Measures to promote gender equality according to current laws and recommendations for improvement

2. TrAn ThI QuyEn - Building an Integrity Government in Vietnam - Current situation and some solutions

3. DAo ThI DiEu ThUOng - Sources of electronic evidence in civil proceedings

4. LU BINH HUY - Some comments on amending and supplementing the 2012 Trade Union Law

5. LE THI MO - Inadequacies in the provisions of the Administrative Procedure Law of  2015 on complaints and some recommendations for improvement

LAW IMPLEMENTATION

6. NgO Doanh - Current status of law enforcement regarding the burden of proof of crime in criminal proceedings

7. PhAm Minh QuOc - Exemption from liability for compensation for damages due to violation of goods purchase and sale contracts in Vietnamese law

8. HO ThI Thanh TrUc - Discussion on the sharing economic model in the field of logistics in Vietnam today

9. NgO Thị Thanh TAm - Property loan contract from the borrower's perspective - Some shortcomings and recommendations

10. TrAn ThI Thu HA & NGUYEN TIEN DUNG - Some practical issues implementing the Law on Real Estate Business 2023

11. DAng Thanh Hoa - Be cautious in using new evidence as a basis for appeal to cassation in civil proceedings

12. LE ThI KhAnh HOa - Problems in legal regulations on green credit, green banking and some recommendations for improvement

13. BUi ThI NguyEt Thu - Decentralization and authorization in some judicial fields from practice in Binh Duong province

INTERNATIONAL LAW

14. DAo LE Thu and Student Group - Community reintegration for juveniles violating the law according to the legal experience of some countries

15. thAI thI thu trang - Organization and activities of the People's Petition Committee of the Federal Republic of Germany and reference value for Vietnam

16. TrAn Phi Long - Death penalty in the Criminal Code of the Russian Federation and implications for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: