Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (397) tháng 1/2024 - Edition 2 (397) January 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
31/01/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (397) tháng 1/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. NGUYỄN THỊ NGA - Hoàn thiện một số quy định của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

2. LƯƠNG VĂN TUẤN - Nội luật hóa kế hoạch hành động của Dự án chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận vào nền kinh tế số Việt Nam

3. HỒ THỊ THANH TRÚC - Hoàn thiện pháp luật về thuế đối với mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

4. NGÔ QUỲNH HOA - Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp

5. NGUYỄN VĂN PHỤNG - 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

6. LÊ THỊ HUYỀN TRÂN - Bàn về hoạt động đối chất trong điều tra vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi

7. NGÔ PHAN NHÂN - Giải pháp nâng cao hiệu quả hướng dẫn điều tra vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra các cấp

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

8. VŨ THỊ DIỆU THÚY & VÕ NGUYÊN HOÀNG PHÚC - Chứng nhận về môi trường trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và gợi ý xây dựng pháp luật Việt Nam

9. TRẦN THỊ HẢI YẾN - Cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của chính quyền nhân dân cấp tỉnh ở Trung Quốc theo xu hướng khoa học, hiện đại

10. NGÔ QUỲNH LIÊN - Điểm mới của Quy tắc trọng tài ICSID năm 2022 - Những cơ hội, thách thức cho nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia sở tại

11. TIÊU THỊ HÀ PHƯƠNG - Quyền tùy nghi truy tố - Quy định của một số quốc gia trên thế giới và các gợi mở cho Việt Nam

***********************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN THI NGA - Completing some provisions of the Draft Law on Social Insurance (amended)

2. LUONG VAN TUAN - Internalizing the action plan of the Project of preventing tax base erosion and transfer profits into Vietnam's digital economy

3. HO THI THANH TRUC - Completing tax laws for the sharing economy model in Vietnam

LAW IMPLEMENTATION

4. NGO QUYNH HOA - Improving the effectiveness of legal education for workers in enterprises

5. NGUYEN VAN PHUNG - 10 years of implementing the Law on Mediation at the grassroots level in Hau Giang province

6. LE THI HUYEN TRAN - Discussing confrontation activity in criminal investigation for people under 18 years old

7. NGO PHAN NHAN - Solutions to improve the effectiveness of criminal investigation guidance of police investigation agencies at all levels

INTERNATIONAL LAW

8. VU THI DIEU THUY & VO NGUYEN HOANG PHUC - Environmental certification in organic agricultural production and suggestions for developing Vietnamese laws

9. TRAN THI HAI YEN - The organizational structure of specialized agencies of provincial-level people's governments in China following scientific and modern trends

10. NGO QUYNH LIEN - New points of ICSID Arbitration Rules 2022 - Opportunities, challenges for foreign investors and host countries

11. TIEU THI HA PHUONG - Discretionary right to prosecute - Regulations of some countries around the world and implications for Vietnam

 

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: