Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (403) tháng 04/2024 - Edition 2 (403) April 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
30/04/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (403) tháng 04/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. Nguyễn Hồng Khánh - Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

2. Nguyễn Ngọc Anh Đào - Hoàn thiện quy định pháp luật về quyền kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự

3. NGUYỄN THỊ BÌNH -  Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân - Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

4. NGUYỄN THÙY LINH - Xây dựng khái niệm điểm dừng pháp luật

5. CAO NHẤT LINH - Hoàn thiện một số quy định pháp luật liên quan đến nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài

6. NGUYỄN TRỌNG TUẤN & PHẠM THỊ HUYỀN NGA - Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

7. PHAN BÁ ĐẠT - Hoạt động tống đạt ngoài tố tụng theo thỏa thuận với doanh nghiệp của Thừa phát lại

8. LUYỆN THỊ THÙY NHUNG - Khái niệm thương nhân trong mối quan hệ với một số khái niệm thuộc lĩnh vực thương mại

9. TRẦN LINH HUÂN & HUỲNH MINH PHƯƠNG - Hợp đồng về góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện                                                          

10. NGÔ PHAN NHÂN - Nâng cao hiệu quả xử lý hành vi vi phạm và tội phạm trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

11. NGUYỄN THỊ NGA - Bàn về các quy định pháp luật khi chứng minh tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

***********************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN HONG KHANH - Discussing the principles of resolving civil issues in criminal cases

2. NGUYEN NGOC ANH DAO -  Improving legal regulations on the right to request of the people's procuracy in civil proceedings

3. NGUYEN THI BINH -  Jurisdiction of the people's court to resolve bankruptcy - Current situation and recommendations for improving the law

4. NGUYEN THUY LINH - Development of the concept of legal stopping point

5. CAO NHAT LINH - Improving legal regulations related to investors who are Vietnamese citizens and also have foreign nationality

6. NGUYEN TRONG TUAN & PHAM THI HUYEN NGA - Improving the law on land dispute resolution from practice at the People's Court of Ho Chi Minh City

LAW IMPLEMENTATION

7. PHAN BA DAT - Extra-judicial service activities according to the agreement with the bailiff's business

8. LUYEN THI THUY NHUNG - The concept of merchant in relation to some concepts in the field of commerce

9. TRAN LINH HUAN & HUYNH MINH PHUONG - Contract on capital contribution with land use right of domestic economic organizations - Current status and some recommendations for improvement      

10. NGO PHAN NHAN - Improving the effectiveness of handling violations and criminals evading social insurance, health insurance, and unemployment insurance for workers

11. NGUYEN THI NGA - Discussion on the legal provisions when proving a violation of road traffic regulations

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: