Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (376) tháng 3/2023 - Edition 1 (376), March 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
23/03/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (376) tháng 3/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. LÊ THỊ THU THỦY - Một số vấn đề lý luận về thể chế giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam

2. LÊ MINH THÁI - Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thương mại

3. PHẠM ĐỨC HUYÊN - Hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành biện pháp tạm giam đáp ứng yêu cầu quản lý bị can, bị cáo trong tình hình hiện nay

4. TRẦN LINH HUÂN & PHẠM THỊ HỒNG TÂM - Hoàn thiện quy định về khung giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai hiện hành

5. LÊ BÍCH NGỌC - Hoàn thiện pháp luật về thẻ tín dụng tại Việt Nam

6. NGUYỄN THỊ NGẦN & VŨ THƯƠNG THẢO - Hoàn thiện pháp luật về huy động vốn trong kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

7. NGUYỄN THỊ KIM THANH - Giới hạn tự do hợp đồng trong hoạt động thương mại liên quan đến đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay

8. NGUYỄN THÁI TRƯỜNG - Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên theo pháp luật phá sản Việt Nam

9. PHẠM QUANG TIẾN - Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân trong pháp luật dân sự hiện hành

10. NGUYỄN PHƯƠNG LINH - Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế

11. LÊ TIẾN HOÀNG - Giải pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch

12. NGUYỄN VĂN  HÙNG - Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh đối với tội phạm kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công của lực lượng Cảnh sát kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

13. ĐINH THỊ NGỌC HÀ - Chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

14. NGUYỄN VĂN TRUNG - PHẠM NGỌC THANH HÀ & VŨ PHAN KIM ANH - Hoàn thiện pháp luật về định danh khách hàng điện tử ở Việt Nam - Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. LE THI THU THUY - Some theoretical issues about financial market supervision institution in Vietnam

2. LE MINH THAI - Completing the law on commercial contracts

3. PHAM DUC HUYEN - Completing legal regulations and improving the efficiency of temporary detention to meet the requirements of the management of the accused and defendants in the current situation

4. TRAN LINH HUAN & PHAM THI HONG TAM - Completing regulations on land price bracket in the current Draft Land Law

5. LE BICH NGOC - Completing the law on credit cards in Vietnam  

6. NGUYEN THI NGAN & VU THUONG THAO - Completing the law on capital mobilization in real estate business in Vietnam

LAW IMPLEMENTATION

7. NGUYEN THI KIM THANH - Limiting freedom of contract in commercial activities related to social ethics in Vietnam today

8. NGUYEN THAI TRUONG - Rights and obligations of asset administrators under Vietnam’s bankruptcy law

9. PHAM QUANG TIEN - The capacity to be responsible for compensation for non-contractual personal damage in the current civil law 

10. NGUYEN PHUONG LINH - Improving the effectiveness of propaganda and mobilization of the masses to participate in the prevention of crimes and other activities related to banking activities of the economic police

11. LE TIEN HOANG - Solutions to prevent and combat child sexual abuse in tourism activities

12. NGUYEN VAN HUNG - Improving the effectiveness of the fight against economic crimes in the field of public investment by the economic police in Ho Chi Minh City

INTERNATIONAL LAW

13. DINH THI NGOC HA - Electronic evidence in civil proceedings under the laws of Vietnam and some countries around the world

14. NGUYEN VAN TRUNG - PHAM NGOC THANH HA & VU PHAN KIM ANH - Completing the law on electronic customer identification in Vietnam - Experience from some countries around the world

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: