Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,  của trí tuệ Việt Nam

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của trí tuệ Việt Nam

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Chiến thắng ấy đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đọc nhiều
banner-2-1
Địa phương, ngành, doanh nghiệp
Địa phương, ngành
Doanh nghiệp