Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (378) tháng 4/2023 - Edition 1 (378), April 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
26/04/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (378) tháng 4/2023 - Edition 1 (378), April 2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT                                                                              

1. NGUYỄN THỊ DUNG - Hoàn thiện thể chế giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam hiện nay

2. LẠI THẾ ANH - Hoàn thiện chế định thỏa thuận thi hành án

3. TRỊNH TƯỜNG KHIÊM, PHẠM THỊ HỒNG TÂM & TRẦN LINH HUÂN - Hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

4. NGUYỄN VĂN LÂM - Pháp luật về quyền biểu quyết của cổ đông và một số kiến nghị hoàn thiện

5. ĐỖ VIỆT CƯỜNG - Một số bất cập của pháp luật về mua bán nhà ở thương mại và giải pháp hoàn thiện

6. LÊ MINH THÁI - Bàn về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự năm 2015

7. NGUYỄN THÙY LINH - Vai trò của luật tự nhiên trong việc xác định giới hạn của luật thực định

8. HỒ THỊ THANH TRÚC - Một số vấn đề pháp lý điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực vận tải ở Việt Nam

9. LÊ THỊ MINH - Một số vấn đề pháp lý về tín chỉ các-bon

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

10. NGUYỄN VĂN PHỤNG & THÁI QUỐC PHONG - Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ

11. BÙI VĂN NGUYÊN - Cải cách hành chính ở nước ta - Thực trạng và một số đề xuất

12. NGUYỄN BÌNH AN - Bảo đảm quyền tự do liên kết của người lao động Việt Nam từ góc độ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

13. LÊ HOÀI NAM - Nâng cao hiệu quả mô hình hỗ trợ nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục tại Việt Nam

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

14. HOÀNG THẢO ANH & HOÀNG THỊ HẢI YẾN - Xác định cha, mẹ, con khi có vi phạm pháp luật trong sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN THI DUNG -  Completing the financial market supervision institution in Vietnam today

2. LAI THE ANH - Completing institution on judgment enforcement agreement

3. TRINH TUONG KHIEM, PHAM THI HONG TAM & TRAN LINH HUAN - Completing regulations on land dispute settlement competence in the Draft Land Law (amended)

4. NGUYEN VAN LAM - Law on the voting right of shareholders and some recommendations for improvement 

5. DO VIET CUONG - Some inadequacies of the law on commercial housing purchase and sale and improvement solutions

6. LE MINH THAI - Discussing the criminal liability of   commercial legal entities in the Penal Code of 2015

7. NGUYEN THUY LINH - The role of natural law in determining the limit of positive law

8. HO THI THANH TRUC - Some legal issues governing the sharing economy model in the transport sector in Vietnam

9. LE THI MINH - Some legal issues on carbon credits

LAW IMPLEMENTATION

10. NGUYEN VAN PHUNG & THAI QUOC PHONG - Solutions to improve the efficiency of law implementation by people in the Southwest region

11. BUI VAN NGUYEN - Administrative reform in our  country - Current situation and some suggestions

12. NGUYEN BINH AN - Ensuring the freedom of association of Vietnamese workers from the perspective of corporate social responsibility 

13. LE HOAI NAM - Improving the effectiveness of the model to support child victims of sexual abuse in Vietnam

INTERNATIONAL LAW

14. HOANG THAO ANH & HOANG THI HAI YEN - Identification of father, mother and child when there is a law violation in childbirth by procreation medically assisted according to the law of the French Republic and experience for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: