Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (380) tháng 5/2023 - Edition 1 (380), May 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
23/05/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (380) tháng 5/2023 - Edition 1 (380), May 2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. TRẦN THẢO - Bàn về chế định giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hình sự 

2. NGUYỄN THỊ NGA - Hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp

3. NGUYỄN TRỊNH NGỌC LINH - Mở rộng hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam

4. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2015

5. SÁI NGỌC HƯNG - Hoàn thiện quy định về áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong điều tra hình sự

6. DƯƠNG THỊ THÂN THƯƠNG - Bàn về sự tham gia quản trị nhà nước của người dân

7. NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG & PHẠM THỊ KHÁNH LY - Hoàn thiện pháp luật về quyền được sống trong môi trường trong lành của mọi người ở Việt Nam

8. NGUYỄN THỊ XUÂN - Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển

9. LÊ THỊ PHƯƠNG - Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính  

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

10. HOÀNG THỊ NGÂN - Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và quan hệ phân cấp, ủy quyền

11. NÔNG THỊ THOA - Pháp luật về nghĩa vụ sống chung của vợ chồng

12. NGUYỄN ĐỨC VŨ - Bàn về hợp đồng nhượng quyền thương mại vô hiệu theo pháp luật Việt Nam

13. TRỊNH VĂN TÀI - Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

14. PHẠM MINH HUYỀN - Vấn đề ngoại lệ quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ

15. ĐỖ THỊ LAN ANH, PHẠM THỊ HỒNG TÂM & TRẦN LINH HUÂN - Một số điểm tiến bộ của luật doanh nghiệp năm 2020 trong quy định về doanh nghiệp nhà nước

16. HOÀNG TUẤN ANH - Quan hệ phối hợp giữa cơ quan an ninh điều tra với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong điều tra vụ án hình sự

17. LÊ TIỂU VY - Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với dân chủ ở cơ sở

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

18. BÙI VĂN NGUYÊN - Lấy lời khai bị hại - nhìn từ công ước quốc tế

19. PHẠM THỊ THU HUYỀN & NGUYỄN VĂN ĐÁP - Những nhân tố tác động đến bầu cử giữa kỳ của Quốc hội Mỹ năm 2022

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION                                                                                

1. TRAN THAO - Discussing the institution of cassation and revision in criminal proceedings

2. NGUYEN THI NGA - Completing the enterprise bankruptcy law

3. NGUYEN TRINH NGOC LINH - Expansion of agricultural land use right transfer limit in Vietnam

4. NGUYEN THI PHUONG - Subjects performing property obligations left by the deceased in accordance with the Civil Code of 2015

5. SAI NGOC HUNG - Completing regulations on application of coercive measures in criminal investigation

6. DUONG THI THAN THUONG - Discussing the people’s participation in state governance

7. NGUYEN THI QUYNH TRANG & PHAM THI KHANH LY - Completing the law on everyone’s right to live in a healthy environment in Vietnam

8. NGUYEN THI XUAN - Completing the law on insurance contracts for imported and exported goods transported by sea

9. LE THI PHUONG - Completing legal provisions on sanctioning administrative violations

LAW IMPLEMENTATION                                                                               

10. HOANG THI NGAN - Management board of economic zones, industrial zones and decentralized and authorized relations

11. NONG THI THOA - Law on obligations of husband and wife’s living together

12. NGUYEN DUC VU - Discussing an invalid franchise contract under Vietnamese law

13. TRINH VAN TAI - Determining capital contributions of members in limited liability companies with two or more members according to the Enterprise Law of 2020

14. PHAM MINH HUYEN - Copyright exception in the Intellectual Property Law

15. DO THI LAN ANH, PHAM THI HONG TAM & TRAN LINH HUAN - Some progressive points of the 2020 Enterprise Law in regulations on state-owned enterprises

16. HOANG TUAN ANH - Coordination relationship between the investigative security agency and relevant agencies and organizations in the investigation of criminal cases

17. LE TIEU VY - The role of the Vietnam Fatherland Front in grassroots democracy

INTERNATIONAL LAW

18. BUI VAN NGUYEN - Taking victim’s testimony - Viewed from international conventions

19. PHAM THI THU HUYEN & NGUYEN VAN DAP -  Factors affecting the midterm elections of the US Congress in 2022

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: