Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (382) tháng 6/2023 - Edition 2 (382), June 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
16/06/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (382) tháng 6/2023 - Edition 2 (382), June 2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. NGUYỄN QUANG THÁI & BÙI THỊ HUYỀN - Bàn về hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

2. ĐỒNG THÁI QUANG - Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

3. TRƯƠNG QUANG VINH - Bàn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

4. NGUYỄN MINH TUẤN - Hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

5. TRẦN DANH PHÚ - Hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng tài sản chung của vợ chồng vào doanh nghiệp

6. NGUYỄN ĐỨC ANH - Pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

7. PHẠM ĐỨC HUYÊN - Hoàn thiện quy định của pháp luật về công tác quản lý bị can, bị cáo trong các trại tạm giam

8. HÀ VIỆT HƯNG -  Hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

9. TRẦN THẢO - Bảo đảm quyền của người giám định trong tố tụng hình sự

10. NGUYỄN THỊ KIỀU OANH & TRẦN LINH HUÂN - Hòa giải tranh chấp đất đai - Thực trạng pháp luật và một số kiến nghị

11. HỒ VĂN NHÂN - Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của cơ sở tôn giáo

12. ĐINH THỊ HẢI YẾN - Bảo đảm thực hiện các nguyên tắc tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

13. HOÀNG THỊ HIỀN - Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

14. BÙI THỊ HẠNH - Tăng cường hiệu quả áp dụng thủ tục tư pháp rút gọn trong giải quyết vụ án hình sự

15. TÔ DUY KHÂM -Thực tiễn xử lý kỷ luật lao động sa thải

16. NGUYỄN ĐỨC VŨ -Thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại từ thực tiễn xét xử tại Tòa án

17. NGUYỄN NGỌC HOA ĐĂNG - Giải quyết ly hôn hay không công nhận quan hệ vợ chồng trong trường hợp không còn giấy tờ xác nhận sự tồn tại của quan hệ hôn nhân

18. NGUYỄN THỊ NGA - Biện pháp bảo toàn tài sản trong pháp luật phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

19. NGUYỄN THỊ NGÂN & PHẠM MINH ĐỨC - Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và gợi ý cho Việt Nam

20. NGÔ AN HẠ - Quyền tiếp cận dược phẩm theo pháp luật quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

21. ĐỖ TRẦN HÀ LINH - Bàn về yếu tố “đóng góp cho sự phát triển kinh tế của quốc gia sở tại” trong pháp luật đầu tư quốc tế

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN QUANG THAI & BUI THI HUYEN - Discussing the effectiveness of civil judgment execution and the system of criteria for evaluating the effectiveness of civil judgment execution in the socialist rule of law State of Vietnam to 2030, with orientation to 2045

2. DONG THAI QUANG - Building and completing the Vietnamese socialist rule of law State of the people, by the people, for the people

3. TRUONG QUANG VINH - Discussing the crime of intentionally causing injury or harming the health of others

4. NGUYEN MINH TUAN - Completing the enterprise bankruptcy law to meet current practical requirements

5. TRAN DANH PHU - Completing the law on capital contribution with common property of husband and wife to enterprises

6. NGUYEN DUC ANH - Law on independent members of the Board of Directors in joint-stock companies

7. PHAM DUC HUYEN - Completing the legal provisions on the  management of accused and defendants in detention camps 

8. HA VIET HUNG - Completing the legal provisions on contracts for international carriage of goods by sea    

LAW IMPLEMENTATION      

9. TRAN THAO - Ensuring the rights of experts in criminal proceedings

10. NGUYEN THI KIEU OANH & TRAN LINH HUAN - Land dispute conciliation - Legal status and some recommendations

11. HO VAN NHAN - Conditions for compensation for land when the State recovers land from religious establishments 

12. DINH THI HAI YEN - Ensuring the observance of the principles of conducting proceedings against offenders under the age of 18

13. HOANG THI HIEN - Measures for special investigation and procedure under the provisions of the Criminal Procedure Code of 2015

14. BUI THI HANH - Strengthening the efficiency of application of summary judicial procedures in settling criminal cases

15. TO DUY KHAM - The practice of disciplining laid-off workers

16. NGUYEN DUC VU - Competence to settle disputes related to commercial franchising contracts from court practice

17. NGUYEN NGOC HOA DANG - Settlement of divorce or non-recognition of the husband and wife relationship in case there is no longer any papers certifying the existence of the marital relationship

18. NGUYEN THI NGA - Measures to preserve assets in the current corporate bankruptcy law in Vietnam today

INTERNATIONAL LAW

19. NGUYEN THI NGAN & PHAM MINH DUC - International experience on improving the efficiency of civil judgment execution and suggestions for Vietnam

20. NGO AN HA - Right of access to pharmaceuticals under international law and practice in Vietnam

21. DO TRAN HA LINH - Discussing the factor “contributing to the economic development of the host country” in international investment law

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: