Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (384) tháng 7/2023 - Edition 1 (384), July 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
19/07/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (384) tháng 7/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. NGUYỄN XUÂN QUANG, LÊ NHẬT HỒNG & ĐẶNG THỊ THÚY THÀNH - Trách nhiệm của chủ thể cung cấp dịch vụ trên internet đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

2. ĐỖ THỊ LAN ANH & NGUYỄN THỊ KIỀU OANH - Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

3. NGUYỄN THÀNH LUÂN - Một số góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

4. PHAN THỊ QUYÊN & HOÀNG VĂN NHẤT - Hoàn thiện pháp luật về góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

5. NGUYỄN THÁI THU HÀ - Hoàn thiện pháp luật về mua, bán nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

6. TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG - Bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

7. NGUYỄN HÙNG & HOÀNG TRUNG HIẾU - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tín thác và sự cần thiết xây dựng khung pháp lý về tín thác tại Việt Nam

8. TRẦN THẢO - Chế định người phiên dịch, người dịch thuật trong tố tụng hình sự - Một số vấn đề cần hoàn thiện

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

9. LÊ THỊ PHƯƠNG - Hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm

10. LÊ VĨNH CHÂU & NGÔ KHÁNH TÙNG - Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng trong pháp luật hôn nhân và gia đình

11. NGUYỄN NĂNG QUANG - Hòa giải tranh chấp lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019

12. LÊ THỊ DIỆP - Người bào chữa và quyền thu thập chứng cứ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam

13. LƯƠNG MỸ LINH - Vướng mắc về góp vốn bằng tài sản trí tuệ để thành lập doanh nghiệp và kiến nghị hoàn thiện

14. LÊ THANH SƠN - Vấn đề pháp lý về huy động vốn bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp

15. HOÀNG THỊ HẢI YẾN & NGUYỄN SƠN HẢI - Xác định cha, mẹ, con tại Tòa án trong trường hợp không có tranh chấp

16. NGUYỄN TIẾN NAM & VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG - Bàn về định tội danh giết người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam

17. TRẦN QUỐC TUẤN - Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay

18. NGUYỄN THỊ THANH THỦY - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

19. NGUYỄN THỊ DIỄN, NGUYỄN QUỐC VIỆT & ĐOÀN THỊ HỒNG NINH - Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thông minh theo kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN XUAN QUANG, LE NHAT HONG & DANG THI THUY THANH - Responsibilities of internet service providers for the protection of personal data

2. DO THI LAN ANH & NGUYEN THI KIEU OANH - Authority to allocate, lease, and change land use purposes in the Draft Land Law (amended)

3. NGUYEN THANH LUAN - Some suggestions to the Draft Land Law (amended)

4. PHAN THI QUYEN & HOANG VAN NHAT - Completing the law on capital contribution to the company with land use rights in the Draft Land Law (amended)

5. NGUYEN THAI THU HA - Completing the law on buying and selling bad debts of Vietnam Asset Management Company

6. TRAN LE DANG PHUONG - Protecting the confidentiality of denunciators - Some shortcomings and suggestions for improvement

7. NGUYEN HUNG & HOANG TRUNG HIEU - Some theoretical and practical issues on trusts and the need to build a legal framework on trusts in Vietnam

8. TRAN THAO - Regulation of interpreters and translators in criminal proceedings - Some issues to be improved

LAW IMPLEMENTATION

9. LE THI PHUONG - Completing legal regulations on liability to compensate for damage caused by infringing lives and health

10. LE VINH CHAU & NGO KHANH TUNG - Support obligations between husband and wife in the law on marriage and family

11. NGUYEN NANG QUANG - Mediation of labor disputes under the Labor Code of 2019

12. LE THI DIEP - Defense counsels and the defense counsel’s right to collect evidence in Vietnamese criminal proceedings

13. LUONG MY LINH - Problems with capital contribution with intellectual property to establish a business and recommendations for improvement

14. LE THANH SON - Legal issues on raising capital by issuing corporate bonds

15. HOANG THI HAI YEN & NGUYEN SON HAI - Determination of father, mother and child at court in case of no dispute

16. NGUYEN TIEN NAM & VU THI HONG PHUONG - Discussing the crime of murder according to the provisions of Vietnamese criminal law

17. TRAN QUOC TUAN - Improving the effectiveness of the prevention and the fight against crime of producing and trading counterfeit goods in Vietnam today

18. NGUYEN THI THANH THUY - Propagating and disseminating the law on fire prevention and fighting in industrial zones in Hanoi city

INTERNATIONAL LAW

19. NGUYEN THI DIEN, NGUYEN QUOC VIET & DOAN THI HONG NINH - Completing the law on smart contracts according to US legal experience

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: