Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (386) tháng 8/2023 - Edition 1 (386), August 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
22/08/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (386) tháng 8/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. BÙI MINH HỒNG - Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật của Việt Nam và Cộng hòa Pháp - Góc nhìn so sánh và đề xuất hoàn thiện pháp luật

2. TRƯƠNG HUY HUÂN - Hoàn thiện chế định miễn chấp hành hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam góp phần tăng cường bảo vệ quyền con người

3. ĐỖ THỊ LAN ANH & NGUYỄN THỊ KIỀU OANH - Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và một số góp ý hoàn thiện

4. NGUYỄN VĂN NAM & VÕ VINH HIỀN - Hoàn thiện quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp

5. LÂM BÁ KHÁNH TOÀN & HUỲNH THỊ CẨM HỒNG - Hoàn thiện pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức

6. VŨ TRỊNH HẢI VIỆT - Hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

7. NGÔ QUỲNH HOA - Các yếu tố tác động đến giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp

8. VÕ TRUNG TÍN & LÊ BÁ ĐỨC - Thực trạng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng và kiến nghị hoàn thiện

9. VŨ THỊ MINH HẰNG - Quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

10. NGUYỄN VƯƠNG QUỐC - Nghĩa vụ bảo đảm bí mật thông tin người bệnh trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật Việt Nam

11. NGUYỄN THỊ THANH TÂM - Biên bản vi phạm hành chính - Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

12. VŨ THỊ DUYÊN THỦY - Pháp luật về chôn lấp, tiêu hủy rác thải tại các khu dân cư và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

13. LÊ VĂN CÓ - Nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

14. ĐẶNG THỊ HỒNG TUYẾN - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong pháp luật Anh và Việt Nam dưới góc nhìn so sánh

15. LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG - Bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân theo pháp luật Hoa Kỳ và gợi mở cho Việt Nam

16. NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO - Quyền điều hành kinh doanh của thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh - So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Cộng hòa Pháp

17. NGUYỄN THỊ KHÁNH & NGUYỄN THỊ LÂM VY - Pháp luật về sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ra quyết định hành chính ở Estonia

18. DƯƠNG THỊ NGỌC THƯƠNG & NGUYỄN VIỆT ANH LÂN - Mô hình chính quyền đô thị ở các quốc gia theo hệ thống thông luật và kinh nghiệm cho việc xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. BUI MINH HONG -  Regulations on annulment of illegal marriages of Vietnam and the French Republic - Comparative perspective and proposal for improvement of the law

2. TRUONG HUY HUAN - Completing the institution of punishment execution exemption in Vietnam’s criminal law, contributing to strengthen the protection of human rights

3. DO THI LAN ANH & NGUYEN THI KIEU OANH - Defining jurisdiction to settle land disputes according to the Draft Land Law (amended) and some suggestions for improvement

4. NGUYEN VAN NAM & VO VINH HIEN - Completing legal regulations on corporate bankruptcy 

5. LAM BA KHANH TOAN & HUYNH THI CAM HONG - Completing the law on the right to unilaterally terminate a working contract of officials

6. VU TRINH HAI VIET - Completing the provisions of the criminal law on the crime of gambling, the crime of organizing gambling or running gambling-den    

LAW IMPLEMENTATION      

7. NGO QUYNH HOA - Factors affecting legal education for employees in enterprises        

8. VO TRUNG TIN & LE BA DUC - Actual situation of the law on sanctioning of administrative violations in notarization activities and recommendations for improvement

9. VU THI MINH HANG - Powers of the appellate trial panel of civil cases according to Vietnamese law  

10. NGUYEN VUONG QUOC - Obligation to maintain confidentiality of patient information in medical examination and treatment activities in accordance with Vietnamese law

11. NGUYEN THI THANH TAM - Minutes of administrative violations - Difficulties, problems and suggestions

12. VU THI DUYEN THUY - Law on landfilling and destruction of waste in residential areas and practical application in Vinh Phuc province

13. LE VAN CO - Improving the efficiency of sanctioning administrative violations on road traffic order and safety of the traffic police force of Ho Chi Minh City Public Security

INTERNATIONAL LAW

14. DANG THI HONG TUYEN - Liability for breach of contract in British and Vietnamese law from a comparative perspective

15. LE THI DIEM PHUONG - Protecting individual’s privacy according to US law and suggestions for Vietnam

16. NGO THI PHUONG THAO - Business management rights of general partners in an auction partnership - Comparing Vietnamese law with French law

17. NGUYEN THI KHANH & NGUYEN THI LAM VY - Legislation on the use of artificial intelligence to support administrative decision-making in Estonia

18. DUONG THI NGOC THUONG & NGUYEN VIET ANH LAN - Urban government model in countries according to the common law system and experience for building urban government in Ho Chi Minh City

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: