Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (388) tháng 9/2023 - Edition 1 (388), September 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
20/09/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệt số Kỳ 1 (388) tháng 9/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. LÊ THỊ VÂN ANH - Phòng, tránh hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính ở Việt Nam từ năm 2015 đến nay - Một số đề xuất, kiến nghị

2. NGUYỄN QUANG TUYẾN - Góp ý quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai và kinh doanh quyền sử dụng đất của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. ĐỖ HÀ ANH & ĐẶNG HUY HOÀNG - Thỏa thuận hạn chế quyền việc làm trong lao động - Thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện

4. NGUYỄN ĐÌNH VĂN - Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về hình phạt tiền

5. HOÀNG MINH TRUNG - Hoàn thiện pháp luật về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

6. TRỊNH TƯỜNG KHIÊM & TRẦN LINH HUÂN - Thực tiễn xét xử về kinh doanh, thương mại ở Việt Nam và định hướng hoàn thiện pháp luật

7. PHẠM THỊ HOÀN - Hoàn thiện thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương - Từ thực tiễn thành phố Thủ Đức

8. LÊ NGUYỄN HOÀNG LONG - Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

9. LÂM BÁ KHÁNH TOÀN & HUỲNH THỊ CẨM HỒNG - Góp ý hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT                                                                                

10. NGUYỄN THỊ AN NA - Quy định pháp luật về công bố và bãi bỏ án lệ trong giải quyết các vụ việc dân sự ở Việt Nam

11. TRƯƠNG HỒNG QUANG - Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành pháp luật của chính quyền địa phương hiện nay

12. NGUYỄN THỊ THU HẰNG - Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

13. CHÂU THỊ VÂN - Bàn về căn cứ xác lập quyền sở hữu thông qua việc phân tích và bình luận một vụ án cụ thể

14. ĐINH ANH TUẤN - Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã

15. PHẠM TIẾN DŨNG & NGUYỄN HÙNG - Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự

16. NGUYỄN THỊ THANH THỦY - Phòng ngừa tình hình tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy cho công trình cao tầng

17. PHẠM THANH TÚ - Bảo đảm quyền được lãng quên cho người bị hại dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự

18. TRƯƠNG ĐỒNG HAI - Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ - Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện

19. NGUYỄN VƯƠNG QUỐC - Chủ thể có nghĩa vụ bảo đảm bí mật thông tin người bệnh trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

20. HOÀNG VĂN NHẤT & PHAN THỊ QUYÊN - Thực tiễn pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. LE THI VAN ANH - Preventing and avoiding criminalization of  violations in the civil, economic and administrative fields in Vietnam from 2015 to present - Some proposals and recommendations

2. NGUYEN QUANG TUYEN - Comments on regulations on housing business, future construction works and land use rights business of the Draft Law on Real Estate Business (amended)

3. DO HA ANH & DANG HUY HOANG - Agreement to restrict employment rights at work - Current legal situation and recommendations for improvement

4. NGUYEN DINH VAN - Completing the provisions of the 2015 Penal Code on fines

5. HOANG MINH TRUNG - Improving the law on receiving and handling crime information 

6. TRINH TUONG KHIEM & TRAN LINH HUAN - Practice of business and commercial adjudication in Vietnam and orientation for completing the law

7. PHAM THI HOAN - Improving the organizational and operational institutions of the city government belonging to centrally subordinated cities - From the practice of Thu Duc city 

8. LE NGUYEN HOANG LONG - Improving the law on sanctioning administrative violations for acts of trading goods of unknown source, origin

9. LAM BA KHANH TOAN & HUYNH THI CAM HONG - Comments on completing the Draft Decree on encouraging and protecting dynamic, creative cadres, who dare to think, dare to do, dare to take  responsibility for the common good

LAW IMPLEMENTATION                                                                                

10. NGUYEN THI AN NA - Legal provisions on publication and annulment of case law in the resolution of civil cases and matters in Vietnam  

11. TRUONG HONG QUANG - Ensuring publicity and transparency in the current local government’s law enforcement activities 

12. NGUYEN THI THU HANG - Solutions to improve the efficiency of asset recovery in criminal cases related to corruption and economy 

13. CHAU THI VAN - Discussing the basis for establishing ownership through analyzing and commenting on a specific case       

14. DINH ANH TUAN - Improving the effectiveness of law enforcement in the field of wildlife protection

15. PHAM TIEN DUNG & NGUYEN HUNG -Ensure equal rights of litigants in civil proceedings   

16. NGUYEN THI THANH THUY - Preventing crimes of violating regulations on fire prevention and fighting for high-rise buildings

17. PHAM THANH TU - Ensuring the right to be forgotten for victims under 18 years old in criminal proceedings

18. TRUONG DONG HAI - Law on sanctioning administrative violations for motorcyclists who violate road traffic rules - Actual situation and recommendations for improvement

19. NGUYEN VUONG QUOC - The subject has the obligation to ensure confidentiality of patient information in medical examination and treatment activities

INTERNATIONAL LAW

20. HOANG VAN NHAT & PHAN THI QUYEN - Legal practice on sound trademark protection in Vietnam and some countries around the world

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: