Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (390) tháng 10/2023 - Edition 1 (390), October 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
23/10/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (390) tháng 10/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT                                                                              

1. NGUYỄN MINH KHOẮC - Một số vấn đề đặt ra nhằm bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. LƯU THỊ PHẤN - Quyền sở hữu tài sản dưới góc độ quyền con người - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

3. HOÀNG THỊ THANH HOA - Bán đấu giá tài sản thi hành án - Một số vấn đề pháp lý cần hoàn thiện

4. NGUYỄN THỊ KIM ANH & NGUYỄN THỊ MAI HIÊN - Hoàn thiện quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

5. HÀ TRỌNG BẮC & ĐINH MINH CHÂU - Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn

6. NGUYỄN THỊ THU HIỀN - Xây dựng quy định pháp luật về Tổ chức phát hành Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết ở Việt Nam

7. NGUYỄN QUANG TUYẾN - Cơ sở lý luận của việc biên soạn Từ điển Pháp luật Kinh tế

8. TRẦN KIM LIỄU - Giá trị của các quy phạm tôn giáo trong việc điều chỉnh quan hệ xã hội ở Việt Nam

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

9. LÊ ĐỨC ANH - Bàn về chi phí tố tụng khác và quyền khởi kiện lại vụ án dân sự

10. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - Những vấn đề lý luận về rác thải khu dân cư và xử lý rác thải tại các khu dân cư

11. NGÔ THỊ THÙY TRANG - Tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

12. LÊ BÁ ĐỨC - Nhận diện hành vi cấu thành tội cướp tài sản hay tội cưỡng đoạt tài sản - Góc nhìn từ vụ án cụ thể

13. BÙI THẾ THỨ - Vật chứng là tài sản trong điều tra các vụ án tham nhũng - Những vấn đề cần làm rõ

14. TRẦN LINH HUÂN, PHẠM THỊ HỒNG TÂM & ĐỖ THỊ LAN ANH - Quy định pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

15. HỒ THỊ THANH TRÚC & NGUYỄN VĂN ĐƯỢC - Một số vấn đề pháp lý về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo pháp luật Việt Nam

16. NGUYỄN THANH DŨNG - Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi - Thực trạng và một số kiến nghị

17. ĐẶNG XUÂN QUỲNH - Nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở của Công an phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

18. TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG - Thực tiễn áp dụng quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước của Malaysia và khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN MINH KHOAC - Some issues raised to ensure human rights in the socialist rule-of-law State of Vietnam

2. LUU THI PHAN - Property ownership from the perspective of human rights - Current situation and some recommendations for improvement

3. HOANG THI THANH HOA - Auction of judgment execution assets - Some legal issues need to be completed

4. NGUYEN THI KIM ANH & NGUYEN THI MAI HIEN - Completing regulations on changing rice land use purposes in the Draft Land Law (amended)

5. HA TRONG BAC & DINH MINH CHAU - Improving the law on liability for compensation for damage caused by unsafe food production and trading

6. NGUYEN THI THU HIEN - Establishing legal regulations on organizations issuing depository certificates without voting rights in Vietnam

7. NGUYEN QUANG TUYEN - Theoretical basis for compiling the Dictionary of Economic Law

8. TRAN KIM LIEU - The value of religious norms in regulating social relations in Vietnam

LAW IMPLEMENTATION

9. LE DUC ANH - Discussion on other litigation costs and the right to re-initiate a civil case

10. NGUYEN VAN PHUONG - Theoretical issues about residential waste and waste treatment in residential areas

11. NGO THI THUY TRANG - Temporary suspension of the handling of criminal information according to the provisions of Vietnamese criminal procedure law

12. LE BA DUC - Identifying acts that constitute the crime of asset    robbery or asset extortion - Perspectives from specific cases

13. BUI THE THU - Material evidence as assets in the investigation of corruption cases - Issues that need to be clarified

14. TRAN LINH HUAN, PHAM THI HONG TAM & DO THI LAN ANH -Legal provisions on invalid commercial contracts - Current situation and some recommendations for improvement

15. HO THI THANH TRUC & NGUYEN VAN DUOC - Some legal issues about accounting service business conditions according to Vietnamese law

16. NGUYEN THANH DUNG - Crime of obscenity against people under 16 years old - Current situation and some recommendations

17. DANG XUAN QUYNH - Improving the effectiveness of activities of building a street protection force to participate in ensuring security and order at the base of the ward and town police in Hai Duong province

INTERNATIONAL LAW

18. TRAN THI LAN PHUONG - Practical application of regulations on dispute resolution mechanism between investors and the State of Malaysia and recommendations for Vietnamese businesses

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: