Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (392) tháng 11/2023 - Edition 1 (392), November 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
24/11/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (392) tháng 11/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. NHÓM NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN - Đánh giá việc thực thi một số quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và kiến nghị, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật

2. LÊ MINH THÁI - Quy định pháp luật về nhượng quyền thương mại - Một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

3. NGUYỄN VIỆT DŨNG - Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với đất quốc phòng trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

4. LÊ BÁ ĐỨC & LÊ NHẬT HẠ - Hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi phát tán tin giả trên không gian mạng

5. LÊ THỊ LY - Hoàn thiện pháp luật về hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

6. TRẦN LINH HUÂN & PHAN THỊ KIM NGÂN - Pháp luật về ngăn chặn ô nhiễm tiếng ồn - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

7. LÊ THU HÀ - Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

8. LÊ HỒ TRUNG HIẾU & VŨ THỊ BÍCH HẢI - Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và dữ liệu cá nhân trong việc sử dụng công cụ ChatGPT

9. TÔ HOÀI SƠN - Pháp luật về phòng, chống mua bán người - Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

10. VŨ NGỌC HÀ - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài

11. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc biên soạn nhóm thuật ngữ Luật Môi trường

12. NGUYỄN QUANG TUYẾN - Áp dụng pháp luật về xử lý rác thải tại các khu dân cư

13. NGUYỄN TRUNG KIÊN - Bàn về điều kiện bảo đảm hiệu quả đối với hoạt động điều tra tố tụng đặc biệt

14. NGUYỄN XUÂN TÙNG - Phát huy vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

15. NGUYỄN VĂN HÙNG - Bàn về Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

16. VŨ THỊ TUYẾT - Bảo đảm sự tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng hiện nay

17. ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI - Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

18. ĐOÀN VĂN BÌNH - Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội tại một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. PROJECT RESEARCH GROUP - Evaluation of implementing a number of provisions of the Law on Donation, Removal and Transplantation of human tissues and organs and Donation and Recovery of cadavers and recommending and proposing improvement of legal regulations

2. LE MINH THAI - Legal regulations on commercial franchising - Some problems and recommendations for improvement

3. NGUYEN VIET DUNG - Innovating the state management mechanism for defense land in the Land Law project (amended)

4. LE BA DUC & LE NHAT HA - Improving the law on handling the act of spreading fake news in cyberspace

5. LE THI LY - Improving the law on evasion of paying social insurance, health insurance, and unemployment insurance for workers

6. TRAN LINH HUAN & PHAN THI KIM NGAN - Laws on preventing noise pollution - Current status and some recommendations for improvement

7. LE THU HA - Innovating the organization and operation of the   people’s procuracy to meet the requirements of continuing to build and complete the Vietnamese socialist rule-of-law State in the new period

8. LE HO TRUNG HIEU & VU THI BICH HAI - Protection of intellectual property rights and personal data when using the ChatGPT tool

9. TO HOAI SON - Law on human trafficking prevention and combat - Difficulties, obstacles and recommendations for completion   

LAW IMPLEMENTATION

10. VU NGOC HA - Improving the quality of cadres and civil servants to meet the requirements of professionalism, responsibility, dynamism, and real talent

11. NGUYEN VAN PHUONG - Scientific and practical basis of compiling the environmental law terminology group

12. NGUYEN QUANG TUYEN - The application of waste treatment laws in residential areas

13. NGUYEN TRUNG KIEN - Discussion on conditions to ensure effectiveness for special procedural investigation activities

14. NGUYEN XUAN TUNG - Promoting the position and role of the people’s procuracy in building the socialist rule-of-law State of Vietnam

15. NGUYEN VAN HUNG - Discussion on crime of violating regulations on management and use of public investment capital causing serious consequences

16. VU THI TUYET - Ensuring people’s participation in preventing and fighting corruption today

17. DAO THI PHUONG MAI - Improving the effectiveness of receiving and resolving denunciations and crime reports of agencies assigned to conduct a number of investigative activities under the people’s police force

INTERNATIONAL LAW

18. DOAN VAN BINH - Experience in the development of social housing in some countries around the world and suggestions for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: