Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (394) tháng 12/2023 - Edition 1 (394), December 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
18/12/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (394) tháng 12/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

1. TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT - 46 năm với sự nghiệp truyền thông chính sách, pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

2. BÙI CÔNG QUANG - Giải pháp chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật

3. NGUYỄN THỊ NGA & PHẠM THU THỦY - Pháp luật về cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

4. LÊ MINH THÁI - Hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên năm 1980

5. HOÀNG THỊ THẢO - Chứng cứ từ nguồn dữ liệu điện tử và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan

6. ĐỖ THỊ LAN ANH, TRẦN LINH HUÂN & ĐẶNG THANH TUYỀN - Một số góp ý về quy định xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng theo Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

7. NGUYỄN THỊ LINH - Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình có quyền bề mặt hoặc quyền hưởng dụng khi giao dịch dân sự vô hiệu

8. HOÀNG VĂN THIỆN - Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động ở nước ta hiện nay

9. ĐẶNG XUÂN QUỲNH - Nâng cao hiệu quả mô hình nhân dân tự quản trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa

10. ĐINH ANH TUẤN - Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

11. NGUYỄN VĂN NGHĨA - Vai trò của Tòa án trong mối quan hệ với cơ quan thi hành án dân sự ở châu Âu và gợi mở đối với Việt Nam

12. NGUYỄN THANH QUYÊN - Pháp luật một số quốc gia về bảo đảm tính độc lập của Hội đồng xét xử trong vụ án hành chính và một số gợi mở cho Việt Nam

13. NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH - Giải quyết tranh chấp biến đổi khí hậu tại Hà Lan và kinh nghiệm đối với Việt Nam

14. LÊ HỒNG THÀNH - Hợp tác thực thi pháp luật về kiểm soát xuất, nhập cảnh giữa Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Việt Nam với các Tổng trạm kiểm tra Biên phòng Trung Quốc

******************************************

CONTENTS

1. Democracy and Law Review - 46 years with a career in communicating policies and laws and building a socialist rule-of-law State in Vietnam

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

2. BUI CONG QUANG - Solutions to combat negativity, localism, and group interests in law making

3. NGUYEN THI NGA & PHAM THU THUY - Law on leasing and subleasing land use rights of households and individuals

4. LE MINH THAI - Completing the legal regulations on international goods sale contracts according to the 1980 Vienna Convention

5. HOANG THI THAO - Evidence of electronic data sources and recommendations to improve relevant legal regulations

6. DO THI LAN ANH, TRAN LINH HUAN & DANG THANH TUYEN - Some comments on regulations for handling collateral assets of credit institutions according to the Draft Law on Credit Institutions (amended)

LAW IMPLEMENTATION

7. NGUYEN THI LINH - Protecting the rights of bona fide third parties with surface rights or usufruct rights when a civil transaction is invalid

8. HOANG VAN THIEN - Gender equality in the labor field in our country today

9. DANG XUAN QUYNH - Improving the effectiveness of the people’s self-governance model in ensuring order, traffic safety, and social order on inland waterways

10. DINH ANH TUAN - Improving the effectiveness of preventing violations of environmental law in industrial parks in Long An province

INTERNATIONAL LAW

11. NGUYEN VAN NGHIA - The role of the court in the relationship with civil judgment enforcement agencies in Europe and implications for Vietnam

12. NGUYEN THANH QUYEN - Laws of some countries on ensuring the independence of trial councils in administrative cases and some suggestions for Vietnam

13. NGUYEN THI HONG TRINH - Resolving climate change disputes in the Netherlands and experience for Vietnam

14. LE HONG THANH - Cooperation in law enforcement on entry and exit control between Border Guards of Vietnam’s border provinces and Chinese Border Guard General Inspection Stations

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: