Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (398) tháng 2/2024 - Edition 1 (398) February 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
26/02/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (398) tháng 2/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

1. Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024

2. NGUYỄN THANH TỊNH - Phát huy vai trò cầu nối trong truyền thông chính sách, pháp luật, tư pháp

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

3. ĐÀO THÙY LINH - Hướng hoàn thiện các quy định pháp luật về lập biên bản vi phạm hành chính

4. Lê Thị Tuyết Hà - Pháp luật về hàng giả và hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố - bất cập và kiến nghị hoàn thiện

5. NGUYỄN HUY HOÀNG NAM - Bàn về loại trừ trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam

6. LÊ BÁ ĐỨC - Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về xử lý vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm

7. NGUYỄN HƯƠNG GIANG, NGUYỄN THU NGÂN, NGUYỄN THẾ DUY - Hoàn thiện quy định về trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tài sản tự động hóa gây ra thiệt hại

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

8. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ & LÒ THỊ VIỆT HÀ - Thực trạng công tác thi hành án hành chính năm 2023 và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới

9. PHẠM THỊ THANH HOA - Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đất đai trong phát triển bền vững ở Việt Nam

10. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH - Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong thời gian tới

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

11. NGUYỄN HỮU CHÍ, CAO NGỌC ÁNH, TRẦN HỮU ĐẠI & HỒ VŨ QUỲNH ANH - Khuyến nghị xây dựng pháp luật về lương đủ sống tại Việt Nam từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ

12. DƯƠNG HỒ QUỲNH ANH, PHẠM MINH CHÂU & NGUYỄN NHẬT QUANG - Kinh nghiệm mô hình giáo dục pháp luật học đường tại một số quốc gia và kiến nghị triển khai tại Việt Nam

13. PHẠM MỸ ANH & CÁT NGỌC LINH CHI - Pháp luật về việc làm bền vững của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

***********************************************

CONTENTS

1. Letter from Minister of Justice Le Thanh Long to officials, civil servants, public employees, and workers of the Justice sector on the occasion of the traditional Dragon Armor Lunar New Year 2024

2. NGUYEN THANH TINH - Promoting the bridging role in policy, law and justice communication

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

3. DAO THUY LINH - Direction for completing legal regulations on making records of administrative violations

4. LE THI TUYET HA - Law on counterfeit goods and goods that do not conform to published standards - shortcomings and recommendations for improvement

5. NGUYEN HUY HOANG NAM - Discussing the exclusion of civil liability according to the provisions of Vietnamese law

6. LE BA DUC - Improving criminal procedure law on handling evidence that is wild animals, endangered, precious and rare animals

7. NGUYEN HUONG GIANG, NGUYEN THU NGAN, NGUYEN THE DUY - Completing regulations on compensation liability in case that automated assets cause damage

LAW IMPLEMENTATION

8. DO DUC HONG HA & LO THI VIET HA - Current status of administrative judgment execution in 2023 and solutions to improve work efficiency in the coming time

9. PHAM THI THANH HOA - Ensuring the right to access land information in sustainable development in Vietnam

10. NGUYEN THI PHUONG ANH - Improving the effectiveness of administrative reform of the Ministry of Justice in the coming time

INTERNATIONAL LAW

11. NGUYEN HUU CHI, CAO NGOC ANH, TRAN HUU DAI & HO VU QUYNH ANH - Recommendations for developing living wage legislation in Vietnam based on US experience

12. DUONG HO QUYNH ANH, PHAM MINH CHAU & NGUYEN NHAT QUANG - Experience with school legal education models in some countries and recommendations for implementation in Vietnam

13. PHAM MY ANH & CAT NGOC LINH CHI - Laws on sustainable employment of some countries around the world and experiences for Vietnam

 

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: