Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (400) tháng 3/2024 - Edition 1 (400) March 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
27/03/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (400) tháng 3/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. Nguyễn Thị Minh Hà - Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 27-NQ/TW

2. Đỗ Thị Thanh Huyền - Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi

3.  Nguyễn Văn Quý - Hoàn thiện quy định về tranh tụng của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam

4. Trần Đức Thú - Hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân đối với việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong hoạt động xét xử

5. Bùi Kim Hiếu - Hoàn thiện quy định pháp luật về các dạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

6. Trịnh Thị Thanh - Sáu năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

7. Nguyễn Thị Nga & nhóm sinh viên - Thương mại hóa quyền sử dụng đất ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

8. Đỗ Thị Hoa - Trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động

9. Đỗ Phương Thảo - Bàn về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

10. Đoàn Thị Tố Uyên & nhóm sinh viên - Thực trạng bảo đảm quyền của phụ nữ trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay

11. Vũ Thị Bích Hải & Nguyễn Quyết Thắng - Nghĩa vụ thuế của cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

12. Nguyễn Ngọc Anh Đào - Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học của một số quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam

13. Hồ Diệu Huyền - Quy định về chữ ký điện tử trong pháp luật Indonesia

14. Đinh Minh Tâm, Nguyễn Thục Anh & Nguyễn Kim Phượng - Pháp luật của Thái Lan về kiện tập thể và đề xuất cho Việt Nam

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. Nguyen Thi Minh Ha - Controlling state administrative activities according to the 2013 Constitution and Resolution No. 27-NQ/TW

2. do Thi Thanh Huyen - Amending the Health Insurance Law to overcome problems and inadequacies in the implementation process

3. Nguyen Van Quy - Improving regulations on victims' litigation in Vietnamese criminal proceedings

4. Tran duc Thu - Completing regulations on the People's Court's jurisdiction over the collection of documents and evidence in trial activities

5. Bui Kim Hieu - Improving legal regulations on forms of sexual harassment in the workplace

LAW IMPLEMENTATION

6. Trinh Thi Thanh - Six years of implementation of the 2017 Legal Aid Law and tasks and solutions in the coming time

7. Nguyen Thi Nga & group of students - Commercialization of land use rights in Vietnam - Theoretical and practical issues

8. do Thi Hoa - Legal liability due to violation of the obligation to provide information when entering into a labor contract

9. do Phuong Thao - Discussing individual corporate bond issuance activities in accordance with current Vietnamese law

10. doan Thi To Uyen & group of students - Current status of ensuring women's rights in cyberspace in Vietnam today

11. Vu Thi Bich Hai & Nguyen Quyet Thang - Tax obligations of individuals when transferring real estate

INTERNATIONAL LAW

12. Nguyen Ngoc Anh dao - Laws on copyright protection for scientific works at higher education institutions of some countries and experience for Vietnam

13. Ho Dieu Huyen - Regulations on electronic signatures in Indonesian law

14. dinh Minh Tam, Nguyen Thuc Anh & Nguyen Kim Phuong - Thailand's law on class action and proposals for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: