Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (379) tháng 4/2023 - Edition 2 (379), April 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
30/04/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (379) tháng 4/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. TRƯƠNG THỊ THU HẰNG - Mục đích của hình phạt trong chính sách pháp luật hình sự và pháp luật thi hành án hình sự ở Việt Nam

2. HỒ THỊ THANH TRÚC - Một số vấn đề pháp lý về sinh con từ tinh trùng của người chồng đã chết

3. TRỊNH THỊ THỦY - Hoàn thiện pháp luật về thị trường các-bon

4. TRỊNH TƯỜNG KHIÊM, PHẠM THỊ HỒNG TÂM & TRẦN LINH HUÂN - Hoàn thiện quy định pháp luật về thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

5. HOÀNG THỊ PHƯƠNG LY - Thúc đẩy quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam hiện nay

6. TRẦN THẢO - Một số vướng mắc trong quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và kiến nghị hoàn thiện

7. PHẠM THÚY NGA - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong điều tra tội phạm - Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

8. NGÔ THỊ HƯỜNG - Một số bất cập, vướng mắc trong việc xác định cha, mẹ, con tại cơ quan đăng ký hộ tịch

9. ĐỖ VIỆT CƯỜNG - Bàn luận về quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư

10. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ - Phương thức kiểm soát tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh năm 2018

11. ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG & HOÀNG THỊ TÚ ANH - Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động nữ di cư của Việt Nam tại nước ngoài - Thực trạng và giải pháp

12. ĐINH VĂN MẠNH - Một số vấn đề về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION                                                                              

1. TRUONG THI THU HANG - Purpose of punishment in criminal law policy and criminal judgment execution law in Vietnam

2. HO THI THANH TRUC - Some legal issues about giving birth from dead husband’s sperm

3. TRINH THI THUY - Improving the law on carbon market

4. TRINH TUONG KHIEM, PHAM THI HONG TAM & TRAN LINH HUAN - Completing the legal provisions on land recovery in the Draft Land Law (amended)

5. HOANG THI PHUONG LY - Promoting freedom of expression in Vietnam today

6. TRAN THAO - Some problems in the provisions of the Law on Road Traffic of 2008 and recommendations for improvement

7. PHAM THUY NGA - Application of artificial intelligence and big data analytics in criminal investigation - experience of countries around the world and some suggestions for Vietnam

LAW IMPLEMENTATION

8. NGO THI HUONG - Some inadequacies and problems in identifying fathers, mothers and children at civil status registration offices

9. DO VIET CUONG - Discussing regulations on apartment ownership term

10. NGUYEN THI VIET HA - Mode of economic concentration control under the Competition Law of 2018

11. DO THI ANH HONG & HOANG THI TU ANH - Impact of the Covid-19 pandemic on Vietnamese female migrant workers abroad - Current situation and solutions

12. DINH VAN MANH - Some issues on criminal prosecution for commercial legal entities

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: