Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (381) tháng 5/2023 - Edition 2 (381), May 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
31/05/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Chưa cập nhật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (381) tháng 5/2023 - Edition 2 (381), May 2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

DẤU ẤN 10 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI NGHỊ LA HAY

VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ

1. BẠCH QUỐC AN & DƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO - Nhìn lại 10 năm Việt Nam thực hiện tư cách thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

2. PHẠM HỒ HƯƠNG - Kết quả thực hiện quy chế thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam và một số định hướng

3. PHẠM THỊ KIM ANH - Thực thi Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế ở Việt Nam - Thành tựu và phương hướng

4. LÊ MẠNH HÙNG - Tác động của việc gia nhập và thực hiện các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế đến hoạt động xét xử của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có đương sự ở nước ngoài

5. HOÀNG NGỌC BÍCH - Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và 130 năm đóng góp cho sự phát triển của tư pháp quốc tế

6. BÙI THỊ VÂN ANH - Nội dung một số công ước trong khuôn khổ của Hội nghị La Hay về bảo vệ trẻ em

7. NGUYỄN THỊ HOA - Công ước tống đạt và Công ước thu thập chứng cứ - Cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động tương trợ tư pháp của Việt Nam

******************************************

CONTENTS

10 YEARS HALLMARK OF VIETNAM JOINING

THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

1. BACH QUOC AN & DUONG THI BICH DAO - Looking back on 10 years of Vietnam’s  performing the role of a membership of the Hague Conference on Private International law

2. PHAM HO HUONG - Results of Vietnam’s implementation of the membership status of the Hague Conference on Private International law and some orientations

3. PHAM THI KIM ANH - Implementation of the Hague Convention on Child Protection and Cooperation in the Field of International Adoption in Vietnam - Achievements and directions

4. LE MANH HUNG - Impact of accession to and implementation of the Hague Conference’s conventions on Private International law on the adjudication of Vietnamese courts in civil cases involving foreign litigants

5. HOANG NGOC BICH - The Hague Conference on Private International law and 130 Years of Contribution to the Development of International Justice

6. BUI THI VAN ANH - Contents of a number of conventions within the framework of the Hague Conference on the protection of children

7. NGUYEN THI HOA - Service Convention and Evidence Collection Convention - Important legal basis for Vietnam’s mutual legal assistance

 

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: