Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (383) tháng 6/2023 - Edition 2 (383), June 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
30/06/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (383) tháng 6/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

VÀ 30 NĂM CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỪ TÒA ÁN SANG CHÍNH PHỦ

1. MAI LÊ KHANH -  Quá trình 77 năm hình thành và phát triển của hệ thống thi hành án dân sự và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang Chính phủ

2. HOÀNG THU THỦY - Định hướng hoàn thiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự

3. ĐẬU THỊ HIỀN -  Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng

4. NGUYỄN VĂN DỤNG - Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế ở Việt Nam hiện nay

5. VỤ NGHIỆP VỤ 3 - Công tác theo dõi thi hành án hành chính, giúp Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính

6. VỤ NGHIỆP VỤ 3 - Công tác bồi thường nhà nước và những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thi hành án dân sự

7. VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - Công tác văn phòng trong hệ thống thi hành án dân sự gắn với nhiệm vụ về cải cách hành chính

8. NGUYỄN THỊ NGỌC - Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục

9. TRẦN THỊ THANH TÂM - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống thi hành án dân sự

10. NGUYỄN THỊ THU TRANG - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự

******************************************

CONTENTS

CELEBRATION OF 77 YEARS OF CIVIL JUDGMENT EXECUTION TRADITION AND 30 YEARS OF  TRANSFER OF CIVIL  JUDGEMENT WORK  EXECUTION FROM COURT TO GOVERNMENT

1. MAI LE KHANH - The 77-year process of formation and development of the civil judgment execution system and the 30th year of the transfer of civil judgment execution from the Court to the Government

2. HOANG THU THUY - Orientation to complete the provisions of the Law on Civil Judgment Execution

3. DAU THI HIEN - Improving the efficiency of judgment execution related to credit and banking

4. NGUYEN VAN DUNG - Asset recovery in criminal cases related to corruption and   economy in Vietnam today

5. PROFESSIONAL DEPARTMENT 3 - Monitoring the execution of administrative judgments, assisting the Ministry of Justice in state management of administrative judgment execution

6. PROFESSIONAL DEPARTMENT 3 - State compensation work and requirements for the civil    judgment execution system

7. OFFICE OF THE GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL JUDGMENT EXECUTION - Office work in the civil judgment execution system is associated with administrative reform tasks

8. NGUYEN THI NGOC -  Settlement of complaints and denunciations in the field of civil judgment execution - Difficulties, problems and solutions

9. TRAN THI THANH TAM - Preventing and fighting corruption work in the civil judgment execution system

10. NGUYEN THI THU TRANG - Improving the  efficiency of inspection in civil judgment execution

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: