Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (385) tháng 7/2023 - Edition 2 (385), July 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
31/07/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (385) tháng 7/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ 20 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

1. VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ - Vụ Pháp luật quốc tế - Những dấu ấn trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển

2. BẠCH QUỐC AN - Công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới

3. TRẦN THỊ MINH HÀ & DƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO - Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự - Những bước phát triển và định hướng hoàn thiện

4. TRẦN ANH TUẤN & ĐẶNG LÊ TRỊNH - Cấp ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

5. NGUYỄN THỊ TUYẾT GIANG & LÊ THỊ HỒNG HẢI - Nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm các quyền dân sự, chính trị thông qua việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966

6. PHÒNG PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ -  Công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Thành tựu và thách thức

7. HOÀNG NGỌC BÍCH – Thơ

8. Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp đến năm 2030

******************************************

CONTENTS

INTERNATIONAL LAW DEPARTMENT

20 YEARS ONE JOURNEY

1. Department of International Law - Department of International Law - Impressions in the journey of 20 years of construction and development

2. BACH QUOC AN - International legal work of the Ministry of Justice and requirements in the new period

3. TRAN THI MINH HA & DUONG THI BICH DAO - Mutual legal assistance in the civil field - Development steps and directions for improvement

4. TRAN ANH TUAN & DANG LE TRINH - Legal opinion of the Ministry of Justice - Current situation and issues raised

5. NGUYEN thi TUYET GIANG & LE THI HONG HAI - Vietnam’s efforts to ensure civil and political rights through the implementation of the 1996 International Covenant on Civil and Political Rights

6. Division of Foreign Investment Law and International Dispute Resolution - International investment dispute settlement - Achievements and challenges

7. HOANG NGOC BICH - Poetry

8. Resolution No. 25-NQ/BCSD dated April 14, 2022 of the Party Staff Committee of the Ministry of Justice on major orientations on the international legal work of the Ministry of Justice until 2030

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: