Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (387) tháng 8/2023 - Edition 2 (387), August 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
31/08/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (387) tháng 8/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG ĐỘNG SẢN

1. PHẠM TUẤN NGỌC - Quá trình xây dựng, phát triển và định hướng hoàn thiện Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản

2. NGUYỄN HỒNG HẢI - Hoàn thiện Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản - Những yêu cầu đặt ra

3. NGUYỄN THỊ THU HẰNG - Hoàn thiện phần mềm Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản

4. VĂN THỊ KHANH THƯ - Quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu về biện pháp bảo đảm trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số

5. NGUYỄN CÔNG HÙNG & NGUYỄN THỊ HOA - Hoàn thiện thiết chế về quản lý đăng ký trực tuyến và thông tin dữ liệu về biện pháp bảo đảm

6. PHÙNG BÁ ĐÁNG & HÀ TRỌNG BẮC -  Hoàn thiện Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước, tố tụng và phát triển kinh tế - xã hội

7. LÊ VĨNH LONG - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản

8. NGUYỄN DUY TỊNH & HUỲNH NỮ KHUÊ CÁC - Định hướng hoàn thiện cơ chế quản lý linh hoạt tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

9. LÊ MINH TUẤN - Đổi mới phương thức, cách thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

10. NGUYỄN THỊ THU HOÀI & HÀ TRỌNG BẮC - Hoàn thiện vị trí việc làm đối với nguồn nhân lực làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản

11. VŨ HẢI BẰNG & PHAN THỊ THÙY TÂM - Nâng cao chất lượng dịch vụ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm qua Hệ thống đăng ký trực tuyến bằng động sản

******************************************

CONTENTS

COMPLETING THE ONLINE REGISTRATION SYSTEM

OF SECURED MEASURES BY MOVABLE PROPERTY

1. PHAM TUAN NGOC - The process of building,   developing and completing the online registration system of secured measures by movable property

2. NGUYEN HONG HAI - Completing the online registration system of secured measures by movable property - Requirements set forth

3. NGUYEN THI THU HANG - Completing the software for the online registration of secured measures by movable property

4. VAN THI KHANH THU - Managing, connecting, sharing and mining data on secured measures in the process of building e-government and digital government

5. NGUYEN CONG HUNG & NGUYEN THI HOA - Completing the institution for managing online registration and data information on secured measures

6. PHUNG BA DANG & HA TRONG BAC - Completing the online registration system of secured measures to meet the requirements of providing information in service of state management, proceedings and socio-economic development

7. LE VINH LONG - Improving the quality of human resources to meet the requirements of online registration of security measures by movable propert

8. NGUYEN DUY TINH & HUYNH NU KHUE CAC - Orientation to complete the flexible management mechanism at the Asset Registration and Transaction Center

9. LE MINH TUAN - Innovating forms and methods of receiving dossiers, handling registration requests and providing information at asset registration and transaction centers

10. NGUYEN THI THU HOAI & HA TRONG BAC - Completing employment positions for human resources engaged in registration of secured measures by movable property

11. VU HAI BANG & PHAN THI THUY TAM - Improving the quality of registration services, provide information on securd measures by movable property through the online registration system

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: