Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (393) tháng 11/2023 - Edition 2 (393), November 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
30/11/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (393) tháng 11/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. TRẦN THỊ THANH BÌNH - Hiện thực hóa chủ trương của Đảng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

2. ĐINH LÊ OANH, LÊ HỒ TRUNG HIẾU & NGUYỄN THẢO VI - Hoàn thiện các quy định về chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Bảo đảm quyền khởi kiện của cổ đông trong công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

4. ĐẶNG THỊ HÀ - Hoàn thiện quy định pháp luật về kiểm tra văn bản pháp luật ở Việt Nam hiện nay

5. NGUYỄN CHÍ HẢI - Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

6. ĐỒNG NGỌC DÁM - Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho người lao động trong tình hình mới

7. HOÀNG VĂN ĐẠNG - Bàn về tình tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm - Góc nhìn từ vụ án cụ thể

8. LÊ HỒ TRUNG HIẾU & VŨ THỊ BÍCH HẢI - Cơ chế giao kết hợp đồng thông minh và một số rào cản pháp lý trong pháp luật Việt Nam hiện nay

9. TRẦN LINH HUÂN - Thực trạng ô nhiễm tiếng ồn tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật

10. TRẦN VIẾT LONG - Pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại ở Việt Nam hiện nay

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

11. THÂN THỊ KIM NGA - Biện pháp tịch thu tài sản tham nhũng tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. TRAN THI THANH BINH - Realizing the Party’s policy “People know, people discuss, people do, people check, people supervise, people enjoy” in the Law on Implementing Grassroots Democracy of 2022

2. DINH LE OANH, LE HO TRUNG HIEU & NGUYEN THAO VI - Completing regulations on retirement benefits when participating in compulsory social insurance

3. NGUYEN THI THU HUONG - Ensuring the right to sue of shareholders in joint stock companies in Vietnam today

4. DANG THI HA - Completing legal regulations on examining legal documents in Vietnam today

5. NGUYEN CHI HAI - Completing legal regulations on sanctioning administrative violations in the field of tourism

LAW IMPLEMENTATION

6. DONG NGOC DAM - Improving the effectiveness of legal education for workers in the new situation

7. HOANG VAN DANG - Discussion on circumstances of recidivism and dangerous recidivism - Perspectives from specific cases

8. LE HO TRUNG HIEU & VU THI BICH HAI - Mechanism for entering into smart contracts and some legal barriers in current Vietnamese law 

9. TRAN LINH HUAN - Current status of noise pollution in Ho Chi Minh City and some recommendations to improve policies and laws

10. TRAN VIET LONG - Law on preventing anti-circumvention safeguard measures in Vietnam today

INTERNATIONAL LAW

11. THAN THI KIM NGA - Measures to confiscate corrupt assets in some countries around the world and experiences for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: