Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (395) tháng 12/2023 - Edition 2 (395), December 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
21/12/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (395) tháng 12/2023
Contents:

Kỳ 2 (395) tháng 12/2023 - Edition 2 (395), December 2023

 

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. TRẦN NHO THÌN & LƯU TRẦN TRÍ CƯỜNG - Hoàn thiện cơ chế kiểm soát của Nhà nước và xã hội đối với quyền lập quy của Chính phủ và chính quyền địa phương

2. ĐỖ THỊ HOA & HOÀNG ĐẮC QUÝ - Trung thực, thiện chí trong đàm phán giao kết hợp đồng theo quan điểm pháp luật hợp đồng so sánh giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

3. HOÀNG THỊ PHƯƠNG LY - Hoàn thiện quy định về kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước về du lịch ở Việt Nam

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

4. PHAN HỒNG HẢI - Hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP - Một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

5. TRẦN LINH HUÂN & ĐỖ THỊ LAN ANH - Thực trạng quảng cáo thực phẩm có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và một số kiến nghị hoàn thiện về chính sách, pháp luật

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

6. BÙI VĂN NGUYÊN - Bàn về cơ chế thông qua quyết định của ASEAN

7. NGUYỄN THANH QUYÊN - Tính độc lập của thẩm phán theo pháp luật Hoa Kỳ

8. LÊ THỊ THU HẰNG - Lịch sử pháp luật về quyền phá thai và những tác động tới việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ ở Hoa Kỳ

******************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. TRAN NHO THIN & LUU TRAN TRI CUONG - Improving the control mechanism of the State and society over the rule-making power of the Government and local authorities

2. DO THI HOA & HOANG ĐAC QUY - Honesty and goodwill in negotiating and concluding contracts from the perspective of comparative contract law between the UK and Vietnam

3. HOANG THI PHUONG LY – Completing regulations on control of state administrative management activities on tourism in Vietnam

LAW IMPLEMENTATION

4. PHAN HONG HAI - Commercial conciliation according to the Decree No. 22/2017/ND-CP - Some problems and recommendations for improvement

5. TRAN LINH HUAN & ĐO THI LAN ANH - Current status of food advertising that poses a risk of harm to human health and some recommendations to improve policies and laws

INTERNATIONAL LAW

6. BUI VAN NGUYEN - Discussion on ASEAN's decision adoption mechanism

7. NGUYEN THANH QUYEN - Independence of judges according to US law

8. LE THI THU HANG - Legal history of abortion right and its impact on protecting women's rights in the United States

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: