Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (405) tháng 5/2024 - Edition 2 (405) May 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
31/05/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (405) tháng 5/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Nguyễn Văn Bốn - Đổi mới công tác lý lịch tư pháp trong giai đoạn hiện nay

2. Đỗ Thị Thúy Lan - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong bối cảnh hiện nay             

3. Phạm Quang Đại - Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế - Kết quả bước đầu và vấn đề cần hoàn thiện                                       

4. NGUYỄN VĂN THẮNG - Nâng cao hiệu quả hoạt động tra cứu, xác minh phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp    

5. NGUYỄN THỊ THU HẰNG - Định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP và Thông tư số 16/2013/TT-BTP

6. NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp

7. NGUYỄN ĐẶNG MAI LINH - Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ

8. NGUYỄN HỒNG LINH - Đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

9. NGUYỄN QUỐC VĂN - Tiếp cận kiểm soát quyền thanh tra 

10. HÀ THỊ HẰNG - Luật Công nghệ thông tin - Thực trạng thi hành và một số kiến nghị hoàn thiện

11. VŨ THỊ HÒA NHƯ - Bàn về hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa từ thực tiễn xét xử của Tòa án        

12. ĐỖ TRẦN HÀ LINH, NGUYỄN HÀ VI KHANH & PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG - Quyền được ngắt kết nối của người lao động trong thời đại kỹ thuật số - Quy định của Liên minh châu Âu và một số gợi mở cho Việt Nam                                                                                           

***********************************************

CONTENTS

SPECIAL EDITION ON JUDICIAL RECORD WORK

1. NGUYEN VAN BON - Innovating judicial record work in the current period

2. DO Thi Thuy Lan - Improvement of the quality and efficiency of judicial record database establishment activities in the current context

3. PHAM QUANG DAI - Issuing judicial record cards via VNeID application in Hanoi City and Thua Thien Hue province - Initial results and issues that need to be improved

4. NGUYEN VAN THANG - Improving the efficiency of search and verification activities serving the issuance of judicial record cards

5. NGUYEN THI THU HANG - Orientation for amending and supplementing a number of articles of Circular No. 13/2011/TT-BTP and Circular No. 16/2013/TT-BTP

6. NGUYEN THI TUYET NHUNG - Promoting reform of administrative procedures in judicial record work 

7. NGUYEN DANG MAI LINH - Researching and proposing amendments and supplements to some contents of Decree No. 111/2010/ND-CP dated November 23, 2010 of the Government

8. NGUYEN HONG LINH - Simplifying administrative procedures related to judicial record cards

LAW MAKING AND LAW IMPLEMENTATION

9. NGUYEN QUOC VAN - Access to control of inspection right

10. HA THI HANG - Information Technology Law - Current status of implementation and some recommendations for improvement

11. VU THI HOA NHU - Discussion on the validity of goods purchase and sale contracts from the court's practice

12. DO TRAN HA LINH, NGUYEN HA VI KHANH & PHAM THI MINH PHUONG - Workers' right to disconnect in the digital age - European Union regulations and some suggestions for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: