Tên ấn phẩm:
Kỳ 1 (396) tháng 1/2024 - Edition 1 (396) January 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
22/01/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 1 (396) tháng 1/2024
Contents:

1. Chào năm mới 2024

2. BÙI THỊ HUYỀN - Ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

3. HỒ QUANG HUY - Bàn về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

4. HOÀNG THỊ HẢI YẾN - Quy định về xác định cha, mẹ cho con theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 dưới góc nhìn về bình đẳng giới

5. NGUYỄN VĂN LÂM - Bàn về sự lạm dụng quyền của cổ đông trong công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

6. SÁI NGỌC HƯNG - Hoàn thiện pháp luật về biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong điều tra hình sự

VĂN HÓA PHÁP LÝ

7. KIM CƯƠNG - Thơ: - Mùa xuân trước hiên nhà

- Thầm thì Tết quê 

8. TĂNG HOÀNG PHI - Truyện ngắn: Đợi tết…

9. MAI HOÀNG - Truyện ngắn: Lối về mùa Xuân…

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

10. TRƯƠNG HỒNG QUANG & TRẦN VIẾT LONG - Bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

11. TRƯƠNG ĐÌNH LỘC - Một số bất cập của pháp luật về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và kiến nghị hoàn thiện

12. BÙI VĂN NGUYÊN - Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

13. NGUYỄN VĂN CƯƠNG - Kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để xử lý mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

***********************************************

CONTENTS

1. Happy New Year 2024

2. BUI HUYEN - The Justice sector continues to promote institutional improvement, to improve the quality of law implementation, to contribute to bringing the law to life

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

3. HO QUANG HUY - Discussing power control and preventing and combating corruption, negativity, and group benefits in law making

4. HOANG THI HAI YEN - Regulations on identifying father and mother for children according to the 2014 Law on Marriage and Family from the perspective of gender equality

5. NGUYEN VAN LAM - Discussion on the abuse of shareholders' rights in joint stock companies in Vietnam today

6. SAI NGOC HUNG - Improving the law on temporary exit delay measures in criminal investigations

LEGAL CULTURE

7. KIM CUONG - Poetry:       - Spring on the porch…

                                              - Whispering Tet in the countryside…

8. TANG HOANG PHI - Short story: Waiting for Tet…

9. MAI HOANG - Short story: The way back to spring

LAW IMPLEMENTATION

10. TRUONG HONG QUANG & TRAN VIET LONG - Ensuring the rights of ethnic minorities in Vietnam today

11. TRUONG DINH LOC - Some shortcomings of the law on district-level annual land use plan and recommendations for improvement

12. BUI VAN NGUYEN - Some solutions to prevent and combat corruption and negativity in the new situation

INTERNATIONAL LAW

13. NGUYEN VAN CUONG - Experience in building and completing the legal system to handle the relationship between the market economy and the socialist rule of law state in China

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: