Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (377) tháng 3/2023 - Edition 2 (377), March 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
06/04/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Chưa cập nhật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (377) tháng 3/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

1. NGUYỄN QUANG TUYẾN & NGUYỄN HẢI ĐĂNG - Góp ý nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

2. BÙI THẾ HÙNG - Góp ý nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

3. TRẦN LINH HUÂN & PHẠM THỊ HỒNG TÂM - Hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

4. NGUYỄN THỊ THẢO - Phát huy vai trò của Luật tục Ê-đê trong thực tiễn thi hành pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT                                                                                

5. TRƯƠNG HỒNG QUANG & DƯƠNG THU HƯƠNG - Pháp luật về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam hiện nay

6. NGUYỄN KIM TUYẾN & VŨ HỒNG NAM - Vướng mắc trong quy định về nhà ở xã hội và một số kiến nghị

7. NGUYỄN DUY TÙNG - Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

8. PHẠM THANH TÚ - Bàn về cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tham nhũng của pháp nhân thương mại

9. BÙI THANH TRUNG & VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG - Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong khám nghiệm hiện trường vụ án giết người theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

10. ĐINH THÀNH AN - Tiền mã hóa và những vấn đề đặt ra với hoạt động quản lý nhà nước của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ                                                                                

11. LÊ XUÂN TÙNG & NGUYỄN ĐỨC TÀI - Phát triển thị trường dịch vụ pháp lý trong Liên minh châu Âu và giá trị tham khảo cho Việt Nam

******************************************

CONTENTS

COMMENTS  ON THE DRAFT LAW OF LAND (AMENDED)

1. NGUYEN QUANG TUYEN & NGUYEN HAI DANG - Comment on the content of the planning and land use plan of the Draft Land Law (amended)

2. BUI THE HUNG - Comment on the content of granting certificates of land use rights, ownership of houses and other land-attached assets of the Draft Land Law (amended)

3. TRAN LINH HUAN & PHAM THI HONG TAM - Completing the law on compensation, support and resettlement in the Draft Land Law (amended)

4. NGUYEN THI THAO - Promoting the role of Ede customary law in the practice of land law implementation in Dak Lak province

LAW IMPLEMENTATION                                                                                

5. TRUONG HONG QUANG & DUONG THU HUONG - Current law on the rights of people with disabilities in Vietnam

6. NGUYEN THI KIM TUYEN & VU HONG NAM - Problems in regulations on social housing and some recommendations

7. NGUYEN DUY TUNG - Improving the effectiveness of crime prevention activities to appropriate property in cyberspace in the current period

8. PHAM THANH TU - Discussing the basis of criminal prosecution for corrupt acts of commercial legal entities

9. BUI THANH TRUNG & VU THI HONG PHUONG - Coordination relationship between forces in the investigation of murder crime scenes in accordance with current Vietnamese law

10. DINH THANH AN - Cryptocurrencies and problems with state management of cybersecurity forces and high-tech crime prevention and control

INTERNATIONAL LAW

11. LE XUAN TUNG & NGUYEN DUC TAI - Development of the legal services market in the European Union and reference value for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: