Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (389) tháng 9/2023 - Edition 2 (389), September 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
30/09/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (389) tháng 9/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TIẾP TỤC XÂY DỰNG

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

1. VŨ NGỌC HÀ - Xây dựng nền hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

2. NGUYỄN HẢI ANH - Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

3. TRẦN THỊ THANH MAI - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

4. LẠI SƠN TÙNG - Nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

5. LỤC VIỆT DŨNG - Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới

6. VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG -  Hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

7. NGUYỄN TIẾN DŨNG - Tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

8. NGUYỄN VIỆT HÀ - Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay

9. VŨ ĐÌNH HOÀNG - Xây dựng nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10. NGUYỄN THÚY HOA - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

******************************************

CONTENTS

THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS FOR CONTINUING

TO BUILD THE SOCIALIST RULE-OF-LAW STATE

IN VIETNAM IN THE NEW PHASE

1. VU NGOC HA - Building a state administration to meet the requirements of completing the Vietnamese socialist rule-of-law state in the new period

2. NGUYEN HAI ANH - Characteristics of the Vietnamese socialist rule-of-law state in the spirit of Resolution No. 27-NQ/TW

3. TRAN THI THANH MAI - Strengthening the Party’s leadership for the Vietnamese socialist rule-of-law state in the new period

4. LAI SON TUNG - Improving the effectiveness of the mechanism to control state power in the spirit of Resolution No. 27-NQ/TW

5. LUC VIET DUNG - Completion of the legal  system in the new period

6. VU THI HOAI PHUONG - Improvement of the mechanism for organizing and implementing the law in the socialist rule-of-law state of Vietnam

7. NGUYEN TIEN DUNG - Respecting, ensuring and protecting human rights and citizens’ rights in the socialist rule-of-law state of Vietnam

8. NGUYEN VIET HA - Innovation of the organization and improvement of the quality of the National Assembly’s operations in the current period

9. VU DINH HOANG - Building a judicial system in the socialist rule-of-law state of Vietnam

10. NGUYEN THUY HOA - Preventing and combating corruption and negativity contributes to  building a socialist rule-of-law state in Vietnam in the new period

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: