Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (391) tháng 10/2023 - Edition 2 (391), October 2023
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
31/10/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (391) tháng 10/2023
Contents:

TRONG SỐ NÀY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP -

GÓC NHÌN TỪ THANH NIÊN

1. ĐỖ THỊ HUỆ - Phát huy vai trò của công chức trẻ Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật

2. DƯƠNG THU HƯƠNG - Tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về thi hành pháp luật tại Bộ Tư pháp

3. PHẠM MINH ĐỨC - Vai trò của thanh niên về đổi mới sáng tạo trong thực thi công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước

4. NGUYỄN SƠN HẢI & NGÔ ĐỨC MINH - Khuyến khích và bảo vệ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung - Cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế

5. ĐINH HOÀNG KHÁNH & HOÀNG NHƯ QUỲNH - Một số vấn đề về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở nước ta hiện nay

6. LÊ THU THẢO - Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của thanh niên và những vấn đề đặt ra

7. PHAN VŨ & HOÀNG NHƯ QUỲNH - Một số định hướng đổi mới hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

8. NGUYỄN THỊ LONG, BÙI THỊ KIỀU PHƯỢNG & HÀ TRỌNG BẮC - Bảo vệ dữ liệu cá nhân của thanh niên Việt Nam khi tham gia giao dịch điện tử

9. HÀ TRỌNG BẮC & NGUYỄN TRUNG DƯƠNG - Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

10. ĐÀO BÁ MINH - Quá trình hình thành và phát triển nguồn luật lẽ công bằng trong pháp luật dân sự trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt Nam

******************************************

CONTENTS

IMPROVING THE EFFICIENCY OF JUDICIAL WORK -

PERSPECTIVE FROM YOUTH

1. DO THI HUE - Promoting the role of young civil servants of the Ministry of Justice in law making work

2. DUONG THU HUONG - Strengthening the role of the Youth Union to meet the needs of digital transformation in the field of law making and state management of law implementation at the Ministry of Justice

3. PHAM MINH DUC - The role of youth in creative innovation in performing public duties at state administrative agencies

4. NGUYEN SON HAI & NGO DUC MINH - Encouraging and protecting young officials who are dynamic, creative, dare to think, dare to do, dare to take responsibility for the common good - Political, legal, practical basis and suggestions and recommendations to improve the institutions

5. DINH HOANG KHANH & HOANG NHU QUYNH - Some issues on policies to attract and create staff from excellent graduates and young scientists in our country today

6. LE THU THAO - Regulations on scientific research activities of young people and raised issues

7. PHAN VU & HOANG NHU QUYNH - Some directions for innovating activities of consolidating legal documents in Vietnam today

8. NGUYEN THI LONG, BUI THI KIEU PHUONG & HA TRONG BAC - Protecting personal data of Vietnamese youth when participating in electronic transactions

9. HA TRONG BAC & NGUYEN TRUNG DUONG - Family circumstance deductions in personal income tax 

10. DAO BA MINH - The process of forming and developing sources of equity law in civil law around the world - Experience for Vietnam

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: