Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (399) tháng 02/2024 - Edition 2 (399) February 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
29/02/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (399) tháng 02/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. TRẦN VIẾT LONG - Một số bất cập của pháp luật về chống chuyển giá ở Việt Nam hiện nay và giải pháp hoàn thiện

2. Nguyễn Thị Thủy - Pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại

3. PHẠM TÀI NĂNG - Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật Việt Nam và đề xuất, kiến nghị

4. LƯƠNG VĂN TUẤN - Nhiệm vụ phát triển đất nước và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

5. VŨ THANH HÀ, LÊ HUYỀN MAI & NGUYỄN HUYỀN VY - Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế nhằm thúc đẩy thương mại hóa sáng chế tại Việt Nam

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

6. NGUYỄN QUANG TUYẾN & NGUYỄN DUY QUANG - Triển khai thi hành trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Luật Đất đai năm 2024

7. NHÓM NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại tỉnh Hà Giang - Thực tiễn và kiến nghị

8. VŨ THỊ BÍCH HẢI & NGUYỄN QUYẾT THẮNG - Bàn về văn bản ủy quyền tham gia tố tụng dân sự

9. NGÔ NGỌC TRÌNH - Giải pháp thúc đẩy xã hội hóa hoạt động công chứng trong giai đoạn hiện nay

10. BÙI HỒNG NHUNG & NGUYỄN MẠNH TOÀN - Một số vấn đề pháp lý mới của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

11. NGUYỄN MẠNH LINH - Nâng cao hiệu quả hoạt động chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

12. BÙI KIM HIẾU - Pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động của một số quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam

***********************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. TRAN VIET LONG - Some shortcomings of the law on anti-transfer pricing in Vietnam today and completion solution

2. NGUYEN THI THUY - Law on exemption from liability due to breach of business and commercial contracts

3. PHAM TAI NANG - Some legal issues regarding contracts in construction activities according to Vietnamese law and suggestions and recommendations

4. LUONG VAN TUAN - The task of developing the country and completing the Vietnamese socialist rule of law State in the period 2021 - 2030

5. VU THANH HA, LE HUYEN MAI & NGUYEN HUYEN VY - Improving the law on intellectual property rights protection for inventions to promote the commercialization of inventions in Vietnam

LAW IMPLEMENTATION

6. NGUYEN QUANG TUYEN & NGUYEN DUY QUANG - Implementing the State's responsibilities on land for ethnic minorities according to the Land Law of 2024

7. NHOM NGHIEN CUU DE TAI - Activities of commune-levelled people's council delegates in the province Ha Giang - Practice and recommendations

8. VU THI BICH HAI & NGUYEN QUYET THANG - Discussion on authorization documents to participate in civil proceedings

9. NGO NGOC TRINH - Solutions to promote socialization of notary activities in the current period

10. BUI HONG NHUNG & NGUYEN MANH TOAN - Some new legal issues of the Real Estate Business Law 2023

11. NGUYEN MANH LINH - Improving the efficiency of authentication activities at the commune people's committee

INTERNATIONAL LAW

12. BUI KIM HIEU - Law on occupational accident insurance of some countries and experience for Vietnam

 

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: