Tên ấn phẩm:
Kỳ 2 (401) tháng 03/2024 - Edition 2 (401) March 2024
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
31/03/2024
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu số Kỳ 2 (401) tháng 03/2024
Contents:

TRONG SỐ NÀY

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

1. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ - Bàn về khái niệm người tiêu dùng trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

2. Bùi Thị Long & Nhóm sinh viên - Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu

3. TRẦN HỒNG NHUNG - Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng kết quả giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng

4. Nguyễn Diệu Linh - Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi

5. HỒ THỊ THANH TRÚC & NHÓM SINH VIÊN - Pháp luật về quấy rối tình dục tại nơi làm việc - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

6. NGÔ QUỲNH LIÊN - Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư

7. NGÔ THỊ VÂN ANH - Bảo đảm quyền của bị hại là trẻ em trong vụ án hình sự qua công tác xã hội

8. NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Quyền im lặng của bị can - Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động chứng minh trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự  

9. PHAN THỊ LAM HỒNG - Bảo đảm quyền của người lao động theo Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

10. TRẦN THỊ HẢI YẾN - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở một số nước trên thế giới và Việt Nam

11. Nhóm nghiên cứu khoa học - Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke từ thực tiễn quận Hà Đông

***********************************************

CONTENTS

LAW MAKING AND LAW COMPLETION

1. NGUYEN THI VIET HA - Discussing the concept of consumer in the Law on Consumer Rights Protection of 2023

2. BUI THI LONG & STUDENT GROUP - Improvement of the law on void goods purchase and sale contracts

3. TRAN HONG NHUNG - Improving legal regulations related to the transfer of emissions reduction results from deforestation and forest degradation

4. NGUYEN DIEU LINH - Improvement of the law on deposit insurance

5. HO THI THANH TRUC & STUDENT GROUP - Laws on sexual harassment in the workplace - Current situation and improvement solutions

LAW IMPLEMENTATION

6. NGO QUYNH LIEN - Authority to resolve international investment disputes between foreign investors and host countries

7. NGO THI VAN ANH - Ensuring the rights of child victims in criminal cases through social work

8. SCIENTIFIC RESEARCH GROUP - The defendant's right to silence - Some issues raised by proof activities during the investigation phase of criminal cases

9. PHAN THI LAM HONG - Ensuring workers' rights according to Convention No. 98 of the International Labor Organization

10. TRAN THI HAI YEN - Provincial governance and public administration performance index in some countries around the world and Vietnam

11. SCIENTIFIC RESEARCH GROUP - Improving the effectiveness of state management of fire prevention and fighting for karaoke service establishments from practice in Ha Dong district

 

;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: